Tagged: kavita

0

અધરની ગુફામાં છુપાયા રહસ્યો..

અધરની ગુફામાં છુપાયા રહસ્યો સમયનાં સિતમથી ઘવાયા રહસ્યો હશે ભાર પડદાનો આવો ય ભારી જરાં જો ખસેડુ છવાયા રહસ્યો ગગનને ખબર છે...