શેર સંપાદન ગ્રંથ – Kavijagat

ઇંતેજારી ખતમ…🎤🎤🎤

👉🏻 એક શેર સંપાદન ગ્રંથ તૈયાર કરી રહ્યા છીએ!
👉🏻 તમારા 15 શ્રેષ્ઠ શેર મોકલો
👉🏻 આપના શેર માત્રને માત્ર Chirag@kavijagat.com આપેલ ઇમેઇલ (E-Mail) પર PDF સ્વરૂપે જ મોકલવા ફરજીયાત છે.
👉🏻શેર મોકલો તેની સાથે પોતાનો પરિચય, એક ફોટો, Whatsapp Number પણ મોકલવા.
👉🏻 Whatsapp પર શેર મોકલવા નહીં, માહિતી માટે સંપર્ક કરી શકાય.
👉🏻 શેર મોકલવાની છેલ્લી તારીખ 27/3/2018
👉🏻 મોકલેલા શેરમાંથી વધુમાં વધુ ૧૦ શેરનું ચયન કરવામાં આવશે. આ પસંદગી સંપાદક અથવા અન્ય નિયુક્ત તજજ્ઞો કરશે.
👉🏻 શેર લેવા ન લેવા એ સંપાદકના નિર્ણયને આધીન રહેશે. ન લેવાયેલ શેર પરત મોકલવામાં કે ન છપાયાનું કારણ જણાવવામાં નહીં આવે.
👉🏻 જેમના શેર પસંદગી પામશે એમને બુકની એક નકલ મોકલવામાં આવશે.

Contact :-
Chirag Bhatt +917600763871
Office V Publishers and Media Solutions – 079 4032 7742