વધારે બોલવું એ પણ હવે બેકાર લાગે છે!!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *