ધરતી ના કણ બની રહેવું છે મારે

You may also like...

1 Response

  1. Aniruddha says:

    અદભુત કવિતા મારા ભાઈ.

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *