કાસિમ શેખ

કાસિમ શેખ

ઉપનામ :”સાહિલ “

વ્યવસાય :ડાયમંડ પોલિસિંગ

લેખન શૈલી :ગઝલ ,ગીત

ભાષા :ગુજરાતી ,હિન્દી ,ઉર્દુ

શહેર :નવસારી
કવિ વિષે :સરળ શબ્દો માં સચોટતા

email :kasimshaikh88910@gmail.com
phone no:7016483880

જન્મ તારીખ :08/08/1979 ફ઼ેસબુક સર્ચ :kasimshaikh ,navsari