સંજય થોરાત

પરિચય

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

સંજય થોરાત

મંત્રી, ગાંધીનગર સાહિત્ય સભા
કોલમ લેખક ગાંધીનગર સમાચાર, હેલ્લો ફ્રેન્ડસ, મહેફિલ અને વાહ, ભાઈ વાહ!

પુસ્તક : હેલ્લો ફ્રેન્ડસ

ગુજરાત દીપોત્સવીમાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી કવિતા પ્રસિદ્ધ થાય છે.