બૈજુ જાની

બૈજુ જાની.

ઉપનામ : માનવ
વ્યવસાય : સર્વિસ
લેખન શૈલી : કવિતા, ગઝલ, વાર્તા, લેખ.
ભાષા : ગુજરાતી
શહેર : મૂળ ભાવનગર, હાલ અમદાવાદ.

Email : baiju@baijujani.com
Mobile : 9898094534
Website : www.baijujani.com
Fb : www.facebook.com/baijujani
Twitter : @baijujani
DOB : 9th april 198