પૂર્ણિમા ભટ્ટ

પૂર્ણિમા રાજેશ ભટ્ટ

Takhallus: તૃષા

Current Profession: house hold

Writing Type: (Poem /
Articles / Essay )
ગઝલ. ગીત
Laungage: ગુજરાતી હિન્દી

City: સુરત

About:

Books:પ્રકાશિત નથી

Books Available at:
Articles or Columns:
મુંબઈ સમાચારની ઈર્શાદ કોલમમાં મારી રચનાઓનો વારંવાર ઉલ્લેખ થાય છે

Education: B.com.Banking

Email: નથી

Phone (Optional):
8160293851

DOB (Optional): 07-03-1958

Website: (Optional)